Přeskočit na obsah

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji

Dotace na podpoření rozvoje práce s dětmi a mládeží, neformálního vzdělávání, dialogu mezi mládeží se zástupci krajů, rozvinutí kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží, vytváření nabídky volnočasových aktivit, zvyšování odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, rozvíjení dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, podpora práce s talentovanými dětmi a mládeží, výchova dětí a mládeže k participaci, vzájemné toleranci a zdravému životnímu stylu, podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a poskytování informací pro děti a mládež.

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné podat od 10. 12. 2018 (8.00 hod.) do 16. 1. 2019 (14.00 hod.)

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
 • Podmínkou pro podání žádosti a získání dotace z tohoto programu je vznik žadatele jako právnické osoby nejpozději 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí do tohoto programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
 • Podpora práce s talentovanými dětmi a mládeží, podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit.
 • Podpora participace – aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru.
 • Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
 • Podpora činnosti informačních center pro mládež.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 200 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 90 %.

Specifika a omezení:

 • Krajská výzva není určena pro NNO, jejíž hlavní činností je oblast tělovýchovy a sportu nebo je zaměřená na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru