Přeskočit na obsah

Výzva ministerstva zdravotnictví: Národní akční plány a koncepce na rok 2015

Dotace na důsledek aktuálního výskytu mimořádných událostí na území ČR v roce 2012 na péči o děti a dorost, na národní akční plán pro vzácná onemocnění, na akční plán ke zlepšení dostupnosti a kvality následné péče, dlouhodobá péče a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí a na mapování lůžkové péče v ČR.

Příjem žádostí:

 • Do 10.10. 2014.

Příjemci podpory:

 • Státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem.
 • Organizace zřízené územním samosprávným celkem.
 • Spolky transformované z občanských sdružení a spolky nově vznikající od 1. ledna 2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. prosince 2013.
 • Církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle zákona o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny  za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely.
 • Ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. ledna 2014.
 • Organizace v působnosti jiných rezortů (vysoké školy).

Typy podporovaných projektů:

 • Důsledek aktuálního výskytu mimořádných událostí na území ČR v roce 2012:podpořeny budou projekty zaměřené na provedení prospektivní studie dlouhodobých zdravotních následků akutních intoxikací metanolem v roce 2012.
 • Péče o děti a dorost: podpořeny budou projekty týkající se “Národní strategie podpory kojení a implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka v ČR”.
 • Národní akční plán pro vzácná onemocnění: podpořeny budou projekty zaměřené na zlepšení informovanosti o vzácných onemocněních, provoz a aktualizace webových portálů pro vzácná onemocnění, vznik a provoz registrů vzácných onemocnění, vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti vzácných onemocnění.
 • Akční plán ke zlepšení dostupnosti a kvality následné péče, dlouhodobá péče a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí: podpořeny budou projekty zaměřené na zvýšení efektivity poskytování dlouhodobé péče prostřednictvím zlepšením návaznosti zdravotních a sociálních služeb, inovativní modely poskytování integrovaných služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta, na zpracování ekonomické analýzy poskytování následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče a péče ve vlastním sociálním prostředí a na  srovnání jednotlivých typů služeb a forem péče, porovnání nákladovosti a struktury výdajů na zdravotní a sociální služby, včetně územních rozdílů
 • Mapování lůžkové péče v ČR:podpořeny budou metodické projekty pracující s reprezentativními daty o lůžkové péči v ČR. Mapování lůžkové péče v ČR a souvisejících kapacit (včetně personálních) lůžkových zdravotnických zařízení, reprezentativní popis „case mix“ poskytovatelů lůžkové péče v ČR, vývoj metodiky hodnocení parametrů lůžkové péče se zaměřením na analýzy kvality, výkonnosti a systému úhrad tohoto segmentu péče. Hodnocení regionálních rozdílů, ekvity péče, podpořeny budou projekty, které se zaměří na možnosti vývoje metodiky měření a optimalizace personálního obsazení ošetřovacích jednotek nelékařským zdravotnickým personálem v souvislosti s péčí o nemocné s omezenou soběstačností v provádění běžných denních činností a dalšími činnostmi vyplývajícími z provozu ošetřovací jednotky (resp. v souvislosti s tzv. ošetřovatelskou zátěží), podpořeny budou projekty, které se zaměří na možností analýzy optimalizace organizace poskytování anesteziologické péče v souvislosti s využitím potenciálu všech členů anesteziologického týmu.

Forma a výše podpory:

 • Max 70 % rozpočtových nákladů na schválený projekt.
 • Financování projektů z veřejných rozpočtů nesmí v součtu těchto zdrojů překročit 70%.
 • Finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí tedy činit minimálně 30%.

Specifika a omezení:

 • Transformované subjekty předloží doklad o provedené transformací ihned po jejím provedení. 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7710”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru