Přeskočit na obsah

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Dotace na podporu využití potenciálu kulturního dědictví mohou získat obce, svazky obcí, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob. Celková výše dotace z ERDF pro tuto výzvu je 443 mil. Kč a ze státního rozpočtu 78 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 25. dubna 2014 do 30. června 2014.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.
 • Obce a jimi zřizované organizace.
 • Svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, sociální družstva, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti).
 • Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytvoření národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví.
 • Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR.
 • Obnova a využití památkových objektů či souborů zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
 • Obnova a využití ucelených tematických souborů kulturních památek.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše dotace z ERDF je 443 mil. Kč a celková výše dotace ze státního rozpočtu je 78 mil. Kč.
 • Příspěvek z ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů a příspěvek ze státního rozpočtu činí 15 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpora se týká projektů realizovaných na území regionů soudržnosti (regiony NUTS2), které spadají do cíle Konvergence (to jsou všechny regiony soudržnosti v ČR vyjma území hl. města Prahy).

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru