Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí — Výzva č. 9/2018 — Podpora obcí v národních parcích

Dotace na obnovu veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a opravu cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, budování a rekonstrukce odstavných ploch – včetně parkovišť, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 12. 2018 do 20. 12. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí.
 • Správy národních parků.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora informačních center orientovaných na národní parky: 
  • Modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra.
  • Vytvoření a/nebo vydání publikací, propagačních materiálů a elektronických interaktivních projektů s environmentálním obsahem a se vztahem k přírodnímu bohatství národního parku.
 • Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí: 
  • Realizace environmentálních vzdělávacích a osvětových aktivit, exkurzí tvořených z interaktivních a kooperativních činností s důrazem na ochranu přírody a krajiny.
 • Kofinancování podpořených projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020:
  • Kofinancování projektů podpořených v rámci všech prioritních os OPŽP.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 100 mil. Kč
 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů, vyjma podporované aktivity 5.5.F.
 • Maximální míra podpory poskytnutá jednomu žadateli činí 5 mil. Kč., vyjma podporované aktivity 5.5.F.
  • 5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí min. 100 tis. max. Kč 2 mil. Kč.
  • 5.5.B Snížení světelného znečištění min. 50 tis. Kč max. 2 mil. Kč.
  • 5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií min. 50 tis. Kč max 500 tis. Kč.
  • 5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky min. 100 tis. Kč max.1 mil. Kč.
  • 5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí min. 100 tis. Kč max. 1 mil. Kč.
  • 5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP dle výše poskytnuté podpory z OPŽP.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 6. 2022, vyjma projektů v rámci podporované aktivity 5.5.F, které musí být realizovány v souladu s termíny stanovenými danou výzvou OPŽP.
 • Žadatel, resp. příjemce podpory, je povinen zajistit udržitelnost projektu a jeho výstupů po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nebo podle pravidel konkrétního projektu OPŽP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru