Přeskočit na obsah

Národní program Životního prostředí — Výzva č. 7/2017

Cílem Výzvy je podpora udržitelného rozvoje měst a obcí, zlepšení kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 9. 2017.

Příjemci podpory:

 • Obec.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Kraj (pouze v případě žádosti do MA21).
 • Místní akční skupiny.

Typy podporovaných aktivit:

 • 5. 1. A Rozvoj místní Agendy 21 – kvalitativní postup dle kritérií MA21 v tématech Životní prostředí a Udržitelná výroba a spotřeba. 
  • Informační, participační a vzdělávací akce v oblasti životního prostředí.
  • Expertní spolupráce.
  • Sdílení dobré praxe.
 • 5. 1. B Pakt starostů a primátorů pro místní udržitelnou energii a v oblasti přizpůsobování se dopadům změny klimatu. 
  • Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii, příp. jeho aktualizace (Sustainable Energy Action Plan, SEAP vč. emisní bilance, konkrétního závazku ke snižování emisí skleníkových plynů a energetické náročnosti do roku 2030 a konkrétních opatření s určeným zdrojem financování).
  • Organizace dnů Místní energie, během nichž bude rozšiřováno povědomí o možnostech a přínosech inteligentnějšího využívání energie a jeho širším kontextu (např. workshopy, prohlídky a dny otevřených dveří aj.). V rámci organizovaných akcí místní samospráva zapojí zainteresované subjekty a občany do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace akčního plánu pro udržitelnou energii.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 • V případě podporované aktivity 5. 1. A je výše podpory na jeden projekt min. 300 tis. Kč a max. 1 mil. Kč.
 • V případě podporované aktivity 5. 1. B je výše podpory na jeden projekt min. 250 tis. Kč a max. 1,5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí podat žádost do podporované oblasti aktivity 5. 1. A — MA21 a zároveň do 5. 1. B — Pakt starostů a primátorů v případě, že jsou vzájemně duplicitní, či se obsahově prolínají.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru