Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Specifická výzva 12/2024 Movité investice – rozvoj materiálně technické základny vybraných sportovních svazů

Dotace  na rozvoj materiálně technické základny vybraných sportovních svazů formou pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 7. 2024 ve 12:00 hod. do 30. 9. 2024 ve 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace dle bodu 2.1. Výzvy, která musí splňovat současně následující podmínky:
  • a) je spolkem založeným dle § 214 až 302 NOZ, a vyvíjející činnost v oblasti sportu po dobu alespoň 2 let jako hlavní činnost (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku a zároveň:
  • b) je sportovním svazem dle bodu 2.3.
  • c) je zařazen do I. skupiny svazů (dle přílohy 1. Výzvy), do II. skupiny svazů (dle přílohy 2. Výzvy) nebo do III. skupiny svazů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem a cílem Výzvy je podpořit rozvoj materiálně technické základny sportovní organizace v souladu s cílem dotačního Programu 162 53. Konkrétně se jedná o rozvoj materiálně technické základny formou pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku sportovním svazem dle bodu 2.3. určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže, v souladu s bodem č. 4 Výzvy. a zahrnující:
  • a) hmotné movité věci a jejich soubory, které slouží ke sportovnímu výkonu sportovců (lodě, sportovní nářadí apod.),
  • b) hmotné movité věci a jejich soubory sloužící ke sportovní přípravě sportovců (např. posilovací stroje, trenažéry apod.) nezahrnující hmotné movité věci a jejich soubory dle bodu 3.1. písm. a) Výzvy,
  • c) hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k regeneraci a zdravotnímu zabezpečení sportovců (včetně zdravotnických, fyzioterapeutických a rehabilitačních přístrojů).
  • d) sportovní mobilní zařízení do hal, tělocvičen a ostatních sportovišť mající charakter samostatného movitého majetku (např. mobilní sportovní povrchy, mantinely, bloky, doskočiště, dráhy apod.),
  • ) hmotné movité věci – motorizovaná zařízení – automobily pro přepravu minimálně 8 osob bez místa pro řidiče – kategorie M1, motorizované doprovodné lodě, sněhové skútry apod.,
  • f) hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k vytvoření nezbytného zázemí pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží – stroje a zařízení pro přípravu sportovního vybavení (např. brusky nožů, hran apod.), komunikační sety pro rozhodčí, IT hardware sety pro utkání nebo pro přípravu a soutěže reprezentace a talentované mládeže (např. videochallenge, videostatistiky, IT zařízení pro e‑zápis apod.), digitální technologie s využitím AI.
  • g) dlouhodobý nehmotný majetek sloužící k zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, a k vytvoření nezbytného informačního zázemí žadatele. „Licence“ k užívání nehmotného majetku dle tohoto bodu a pro účely této Výzvy není považována za dlouhodobý nehmotný majetek dle této Výzvy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 144 428 000 Kč.
 • Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou:
  • a) státní rozpočet (kapitola 362) až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů,
  • b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 15 % z CZV akce.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost je stanovena:
  • a) pro svazy zařazené do I. skupiny dle přílohy 1. Výzvy ve výši 6 000 000 Kč
  • b) pro svazy zařazené do II. skupiny dle přílohy 2.Výzvy ve výši 3 000 000 Kč
  • c) pro svazy zařazené do III. skupiny dle přílohy 3. Výzvy ve výši 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na pořízení motorizovaných zařízení – automobilů pro přepravu minimálně 8 osob bez místa pro řidiče dle bodu 3.1., písm. e) je stanovena na 800 000 Kč

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín finančního čerpání dotace: 31. 12. 2024.
 • Termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru