Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 1/2022 — Podpora národního paralympijského výboru k zajištění účasti na ZPH 2022

Dotace na zajištění přípravy a účasti sportovních reprezentantů České republiky na ZPH 2022 v rozsahu vyplývajícího z poslání národního paralympijského výboru ve vztahu k ZPH 2022.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 01. 2022 od 12:00 hod. do 14. 02. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Národní paralympijský výbor: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu,
  • 3. žadatel je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se považuje žadatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku, trestný čin související s činností v oblasti sportu nebo se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen,

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 30. června roku, na které byla dotace poskytnuta, a výdajů, které souvisejí s obdobím od 1. ledna do 30. června roku, na které byla dotace poskytnuta.
 • Tyto náklady musí prokazatelně souviset s účelem dotace uvedeným v Rozhodnutí. V souladu s předchozí větou může být náklad způsobilý pouze tehdy, pokud je uhrazený nejpozději do 31. července 2022.
 • Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud tyto souvisí s plněním účelu a obdobím podpory Výzvy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 6 500 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů uvedených v žádosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Každá sportovní organizace splňující podmínky oprávněného žadatele může v rámci této Výzvy podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru