Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 7/2023 — Podpora sportovních organizací svazového charakteru ZPS 2023

Dotace na podporu zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce spolku dle registrovaných stanov a dále na organizaci a řízení spolku, podporu a rozvoj sportu zdravotně postižených sportovců na území ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 7. 2023 od 12:00 hod. do 28. 8. 2023 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněný žadatel:
 • a) gestor, jehož koncepci na podporu sportu na roky 2021–2023 vybral poskytovatel pro daný druh sportu a jednotlivé zdravotní vady, seznam gestorů je dostupný,
 • b) subjekt určený poskytovatelem pro daný podpořený sport na roky 2021–2023, seznam podpořených sportů je dostupný.
 • Oprávněný žadatel musí splňovat: 
  • je sportovní organizací dle bodu 2.1,
  • má právní formu spolku podle ustanovení § 214 — 302 občanského zákoníku,
  • je buď sportovním svazem podle bodu 2.6 nebo celostátním spolkem ZPS podle bodu 2.7 a
  • je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sportovce uvedené v žádosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na podporu následujících činností: 
  • sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce spolku podle registrovaných stanov,
  • organizaci a řízení spolku,
  • sportu ZPS na území ČR,
  • organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží pro ZPS,
  • pořádání národních a mezinárodních sportovních akcí pro ZPS,
  • sportovní reprezentace ZPS,
  • pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí určených pro ZPS,
  • spolupráce s mezinárodní sportovní federací ZPS pro jednotlivé zdravotní vady a pro jednotlivá sportovní odvětví určená pro ZPS,
  • šíření znalosti pravidel, technických parametrů soutěží či sportovišť pro ZPS,
  • vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci sportu ZPS,
  • rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů pro sport ZPS,
  • budování sítě kvalifikovaných trenérů ZPS,
  • prosazování antidopingového programu,
  • tvorbu sportovních předpisů pro fungování sportu pro ZPS a jejich uvádění do praxe a
  • činnosti odborných komisí řízených sportovním svazem.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 33 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů specifikovaných v příloze žádosti „rozpočet nákladů žadatele.“
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost.
 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2023. Tyto náklady musí prokazatelně souviset s účelem Dotace uvedeným v rozhodnutí. V souladu s předchozí větou může být náklad způsobilým pouze tehdy, pokud bude uhrazen nejpozději do 31. ledna 2024. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny příjemcem dotace před datem vydání rozhodnutí, pokud tyto souvisí s plněním účelu a obdobím podpory Výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru