Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 7/2020 – Pohyb a zdraví 2021

Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 22. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace ( spolek, pobočný spolek, ústav): 
  • a) sdružuje další sportovní organizace, zejména sportovní kluby a tělovýchovné či tělocvičné jednoty,
  • b) má celostátní působnost,
  • c) řídí a zastupuje dané sportovní odvětví v České republice,
  • d) v daném sportovním odvětví primárně organizuje systémové národní sportovní soutěže,
  • e) je uznaným zástupcem České republiky v daném sportovním odvětví/sportovní disciplíně v příslušné mezinárodní sportovní organizaci reprezentující dané sportovní odvětví/sportovní disciplínu na světové či evropské úrovni, nebo je v příslušné mezinárodní organizaci zastoupen prostřednictvím uznaného zástupce, o čemž má s tímto uznaným zástupcem sjednanou dohodu,
  • f) v mezinárodní sportovní organizaci, jejímž je uznaný zástupce členem, je zastoupeno minimálně dvacet (20) řádných členských zemí, přičemž za členy mezinárodní sportovní organizace se nepovažují konfederační státy, pozorovatelské státy apod. a u mezinárodních sportovních organizací sdružujících více sportovních odvětví je rozhodný počet členů (zástupců) daného sportovního odvětví v příslušných aktivitách či sekcích,
  • g) je oprávněn vysílat sportovní reprezentanty na mistrovství světa a/nebo na mistrovství Evropy v daném sportovním odvětví/sportovní disciplíně.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti: 
  • a) organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl,
  • b) organizace pohybových programů sportu pro všechny, zejména vícegeneračních a rodinných pohybových programů, zdravotně orientovaných pohybových programů a pohybových programů pro seniory,
  • c) vzdělávání trenérů, cvičitelů a dalších odborníků včetně dobrovolných pracovníků zajišťujících realizaci pohybových programů a aktivit v oblasti sportu pro všechny,
  • d) organizace sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových sportovních akcí v oblasti sportu pro všechny,
  • e) rozvoje všech druhů turistiky,
  • f) rozvoje pohybové rekreace a rekreačního sportu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 85 000 000 Kč.
 • Dotace je poskytnuta na základě žádosti ve výši vypočtené dle čl. 10., resp. upravené dle čl. 11.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci Výzvy podat pouze jednu (1) žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru