Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura – Výzva 8/2021- Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021–2025

Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 07. 2021 do 31. 08. 2021.

Příjemci podpory:

 • a) Územní samosprávný celek do 3 tis. obyvatel (včetně),
 • b) Svazky obcí,
 • c) Kraje,
 • d) Příspěvkové organizace obcí,
 • e) Příspěvkové organizace krajů,
 • f) Spolky, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s OZ), a to včetně pobočného spolku,
 • g) Obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se tímto zákonem zrušeným OZ i nadále řídí,
 • h) Ústavy, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 402 až 418 OZ,
 • i) Školské právnické osoby,
 • j) Církve a náboženské společnosti a jejich svazky, registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,
 • k) Obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi a kraji (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny a sportu zdravotně postižených osob v České republice.
 • Cílem Výzvy/programu je dále podpořit obnovu a rozvoj malých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepši atraktivitu obecního prostoru. Primárně je tato Výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení.
 • Účelem/předmětem Výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice, a to prostřednictvím: 
  • a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí, c) vybudováním bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 400 mil. Kč.
 • Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou: 
  • a) státní rozpočet (kapitola NSA 362) ve výši 80 % z celkových způsobilých výdajů,
  • b) vlastní zdroje žadatele ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů, 
   •  podíl vlastních zdrojů žadatele,
   • podíl obce, na jehož katastrálním území bude probíhat realizace.
 • Limity, forma dotace a způsob financování akce 9.1. Výzva je určena pouze pro akce, na jejichž realizaci bude požadovaná dotace ve výši: 
  • a) minimálně: 100 tis. Kč,
  • b) maximálně: 800 tis. Kč nebo do výše sloučených limitů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je nejdéle do 24 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • V rámci programu je na každou obec do 3 tis. obyvatel (včetně) v ČR alokována finanční podpora ve výši 800 tis. Kč. Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území jedné obce bez ohledu na typ žadatele. Je tedy možné podat více žádostí na více akcí, avšak dotace bude poskytnuta do výše stanoveného limitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru