Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura – VÝZVA č. 14/2024 — Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021–2025

Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 9. 2024 od 12:00 hod. do 29. 11. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • a) Obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů do 3 tis. obyvatel,
 • b) dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích – složený z obcí do 3 tis. obyvatel,
 • c) kraj,
 • e) spolek,
 • f) obecně prospěšná společnost,
 • g) ústav,
 • h) školská právnická osoba,
 • i) církve a náboženské společnosti,
 • j) obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí anebo krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je věcně zaměřena na zajištění rozvoje sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice v souladu s dokumentací programu, a to prostřednictvím: 
  • a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • c) vybudováním bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.
 • Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno. Toto sportovní zařízení musí být po dobu 10 let od data ukončení realizace akce, k provozování sportu skutečně využíváno. Splnění této podmínky nebrání, je-li sportovní zařízení využíváno též pro společenské či kulturní akce.
 • Sportovní zařízení musí sloužit místním sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 198 686 000 Kč.
 • Účastník programu je oprávněn za dobu trvání programu podat více žádostí, avšak součet poskytnutých dotací nesmí přesáhnout částku ve výši 2,8 mil. Kč, tzn. že celková poskytnutá dotace na danou obec nepřesáhne částku ve výši 2,8 mil. Kč.
 • Povinná finanční spoluúčast žadatele o dotaci musí činit min. 20 % z CZV akce. V rámci povinné spoluúčasti žadatele o dotaci, který není obcí, musí být min. 10 % z CZV akce hrazeno obcí, na jejímž katastrálním území se předmět podpory nachází.
 • Výzva je určena pouze pro akce, na jejichž realizaci bude požadovaná dotace ve výši: 
  • a) minimálně: 500 000 Kč,
  • b) maximálně: 2 000 000 Kč nebo do výše sloučených limitů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru