Přeskočit na obsah

Nová zelená úsporám — Program HOUSEnerg Modernizačního fondu ‑Rodinné domy

Dotace na podporu snižování energetické náročnosti obytných budov (zateplení), pasivní novostavby, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 26. 9. 2023, 10:00.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o podporu může být pouze:
  • Vlastník stávajícího rodinného domu,
  • stavebník nového rodinného domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby, nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),
  • v případech územního samosprávného celku, který splňuje podmínky být oprávněným žadatelem, může, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, podat žádost a přijmout podporu i příspěvková organizace zřízená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblast A – ZATEPLENÍ: V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů4, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
 • Oblast B – NOVOSTAVBA: V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.
 • Oblast C – ZDROJE ENERGIE: V této oblasti je podporována instalace obnovitelných zdrojů, popř. využití odpadního tepla v rodinných domech.
  • Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA.
  • Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY.
  • Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE).
  • Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ (VZT).
  • Podoblast podpory C.5 – VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY.
 • Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ.
  • Podoblast D.1 – ZELENÁ STŘECHA.
  • Podoblast D.2 – DEŠŤOVKA.
  • Podoblast D.3 – EKOMOBILITA.
 • Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce: Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.
 • Kombinační bonus: Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.
 • Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu: Bonus je poskytován k žádostem v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení. Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 30 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • Oblast A - Maximální celková výše podpory na opatření provedená na jednom rodinném domě v oblasti podpory A, je omezena na 950 000 Kč v této výzvě programu.
 • Oblast B — Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům.
 • Oblast C – ZDROJE ENERGIE:
  • Podoblast C.1 — Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný zdroj.
  • Podoblast C.2 — Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém.
  • Podoblast C.3 — Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD.
  • Podoblast C.4 — Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém.
  • Podoblast C.5 — Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém.
 • Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ:
  • Podoblast D.1 — Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy.
  • Podoblasti D.2 — Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní výší podpory na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory na m3 objemu nádrže.
  • Podoblast D.3 — Výše podpory [Kč/dům] 15 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech1 na území České republiky.
 • Jedna žádost může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru