Přeskočit na obsah

NPŽP — NPO — Výzva č. 4/2023: Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – správci vodních toků

Cílem výzvy je zvýšit ochranu před suchem a povodněmi podporou projektů na zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 7. 6. 2023 od 10:00 hod. do 31. 10. 2023 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Státní podniky.
 • Správy národních parků.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv:
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrazování, příčných překážek), a to včetně rekonstrukce či zakládání nových
   břehových porostů podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
  • obnova říčních ramen v nivě vodního toku,
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
   • vytváření a obnova prvků posilující druhovou diverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
   • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňující proces renaturace vodního toku a nivy,
  • opatření zajišťující obnovu přirozeného vodního režimu lužního lesa vč. budování tůní či jejich soustav.
 • Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti:
  • zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti,
  • V rámci projektu může být řešeno na všech vodních tocích ČR:
   • odstranění či eliminace migrační překážky,
   • opatření podporující poproudovou migraci.
  • V rámci projektu může být řešeno následující opatření na vodních tocích vyplývajících z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR či příslušných plánů dílčích povodí:
   • zprůchodnění migrační překážky na vodním toku pomocí rybího přechodu či jiného opatření zajišťující migraci ryb a dalších vodních a na vodu vázaných živočichů,
   • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů či dalších opatření (doplnění nové technologie, rekonstrukce stávajících rybích přechodů apod.),
   • omezování úmrtnosti vodních živočichů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 5 mil. Kč.
 • Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 712 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru