Přeskočit na obsah

NPŽP — NPO ‑Výzva č. 6/2023: Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na pracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 9. 2023 do 1. 5. 2024.
 • Podávání žádostí na modernizaci kompostáren nebo techniku pro aplikaci kompostu na ornou půdu se prodlužuje do 2. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita A:
  • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele.
 • Aktivita B:
  • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS.
 • Aktivita C:
  • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren;
  • výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren;
  • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy.

Forma a výše podpory:

 • Maximální míra podpory činí:
  • v případě podporované aktivity aktivita A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů,
  • v případě podporované aktivity aktivita B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů,
  • v případě podporované aktivity aktivita C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na 750 tis. Kč bez DPH.
 • Alokace: 1 600 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 8. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru