Přeskočit na obsah

NPŽP — Obnova infrastruktury po požáru

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v území zasaženém požárem prostřednictvím obnovy poškozených nebo zničených prvků a související infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2022 10:00 do 31. 10. 2022 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce, jejichž katastrální území ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zasahuje do území NP České Švýcarsko., Správa NP České Švýcarsko, Ústecký kraj (obnova krajské komunikace). Podmínkou přijatelnosti projektu je skutečnost, že opatření má přímou souvislost s požárem a jeho důsledky ve dnech 24. 7. – 12. 8. 2022 nebo se jedná o preventivní opatření v rámci zajištění požární bezpečnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Budou podporovány následující aktivity:
  • Obnova veřejně přístupných míst v obcích poškozených v důsledku požáru, včetně zakládání zeleně;
  • obnova komunikací, stávajících cest, stezek a pěšin propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury poškozených v důsledku požáru, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře;
  • sanace skalních masivů destabilizovaných v důsledku požáru;
  • obnova odpadové infrastruktury – zejména obnova sběrných dvorů, kompostáren, kontejnerů na svoz a sběr odpadů, apod.;
  • obnova hasičské techniky;
  • obnova zdrojů pitné vody poškozených v důsledku požáru;
  • odstranění požárem poškozených lesních porostů v nezbytném pásu u katastrů obcí;
  • zpracování odpadů vzniklých v důsledku likvidace požáru, a to včetně jejich dopravy. Součástí podpory jsou i náklady na úpravu odpadů, skládkování, třídění apod. Během zpracování musí být veškeré odpady dle definice zpracování předány do zařízení k využívání nebo k odstranění odpadů, přičemž cílem je maximální podíl materiálově využitého odpadu. Skládkovány mohou být pouze nevyužitelné a nebezpečné odpady. Předmětem podpory jsou i náklady na odborný dozor realizace aktivit a technická sanace ploch;
  • preventivní opatření spočívající ve zkapacitnění vodních nádrží v obcích a mimo obce vč. budování nových vodních nádrží s volnou hladinou, posílení vodovodních řadů za účelem požární bezpečnosti, osazení požárních hydrantů, apod.;
  • odstranění suchých lesních porostů v nezbytném pásu u katastrů obcí, a to z důvodu zajištění požární bezpečnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 10 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 15 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Ukončení realizace podpořených projektů:  31. 7. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru