Přeskočit na obsah

NPŽP — Omezení výskytu hraboše polního

Dotace na podporu opatření k omezení výskytu hraboše polního s cílem zajištění environmentálně šetrných způsobů aplikace rodenticidů proti hrabošům polním.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2023 od 10:00 do 20. 1. 2024 do 17:00, nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství nebo podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění), podnikající v zemědělské výrobě.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výzva je zaměřena na podporu opatření k omezení výskytu hraboše polního s cílem zajištění environmentálně šetrných způsobů aplikace rodenticidů proti hrabošům polním.
  • Předmětem podpory jsou vícenáklady spojené s šetrnou aplikací zvýšené dávky rodenticidu, a to pouze do nor a způsobem, který omezí rizika pro ostatní živočichy (viz Nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití ze dne 20. 2. 2023 čj. UKZUZ 027547/2023 a čj. UKZUZ 027553/2023) v oblastech s kalamitním výskytem hraboše polního potvrzeném ÚKZÚZ za účelem ochrany ostatních necílových živočichů a udržení populace hraboše polního pod prahem ekonomické škodlivosti.

Forma a výše podpory:

  • Alokace prostředků pro výzvu: 20 000 000 Kč.
  • Výše podpory 500 Kč na 1 hektar aplikované plochy.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nebude aplikovat na žádné jím obhospodařované zemědělské půdě rodenticid plošně a má povinnost po ukončení realizace projektu na dotčených pozemcích provést preventivní opatření (Podpora přirozených nepřátel hraboše polního – údržba remízků, křovinných pásů a stromořadí a umisťování berliček pro dravé ptáky). Rozsah preventivních opatření s termínem realizace uvede žadatel v žádosti.
  • Způsobilé pro podporu dle této Výzvy jsou až 3 dávky zvýšené aplikace rodenticidu do nor ve stanoveném období od 22. 9. 2023 do 20. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru