Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích

Dotace na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 1. 2022, 10:00 hod. do 31. 8. 2022, 14:00, nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Na hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí (1.5.E):
  • Kraje, Obce, dobrovolné svazky obcí, Městské části hl. města Prahy, Státní podniky a státní organizace, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky, Vysoké školy, školy a  školská zařízení a školské právnické osoby, Veřejnoprávní instituce, Nestátní neziskové organizace, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Na protipovodňová opatření v urbanizovaném území (1.8.A):
  • Statutární město Brno.

Typy podporovaných aktivit:

 • Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích (1.5.E):
  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný však, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),
  • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),
  • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
  • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
  • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),
  • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce,
  • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5,
  • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně,
  • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně,
  • přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.
 • Zajištění povodňové ochrany intravilánu (1.8.A):
  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, — zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

Forma a výše podpory:

 • Alokace činí 1,754 mld. Kč. Z celkové alokace je na podporovanou aktivitu 1.5.E určeno 992 mil. Kč a na podporovanou aktivitu 1.8.A 762 mil. Kč.
 • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí v případě podporované aktivity 1.5.E max. 100 % z celkových způsobilých výdajů, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů;
 • v případě podporované aktivity 1.8.A činí maximální výše podpory na jeden projekt 100 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje5 na projekt jsou stanoveny na 200 000 Kč bez DPH.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. února 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru