Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 3/2022: Ekomobilita

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 6. 2022 od 12:00 hod. do 15. 12. 2023 do 14:00.
  • Podpora na vozidla kategorií M2, M3, N1, N2, SS již aktuálně není k dispozici, vyčleněná alokace 200 milionů korun byla vyčerpána. Na zbývající typy vozidel můžete i nadále podporu získat.

Příjemci podpory:

 • Obce, Kraje, Dobrovolné svazky obcí, Státní či národní podniky, Správa železnic, státní organizace, Státní příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, Veřejnoprávní instituce, Městské části hl. města Prahy, Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky), Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby, Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je nákup nových vozidel2 do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou: 
  • elektromobily,
  • automobily s vodíkovým pohonem.
 • Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 600 mil. Kč.
 • Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě směrnice, v souladu s programem, s touto výzvou a dále za podmínek stanovených v rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků.
 • Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 % a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis viz kapitola 5. Veřejná podpora a podpora de minimis. Podpora je dále poskytována na propagační opatření projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty ve smyslu této výzvy musí být realizačně ukončeny nejpozději do 30. 06. 2025.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru