Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 8/2021: Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

Dotace na výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, včetně území navržených a oznámených k vyhlášení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 1. 11. 2021, 10:00 do 31. 12. 2023, nebo do vyčerpání alokace.

Příjemce podpory:

 • Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
 • Správa Národního parku České Švýcarsko.
 • Správa Krkonošského národního parku.
 • Správa Národního parku Podyjí.
 • Správa Národního parku Šumava.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, včetně území navržených a oznámených k vyhlášení.
 • Cílem výzvy je: 
  • zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a podporu biodiverzity v nich. Státní vlastnictví pozemků v ZCHÚ a jejich OP umožní správám národních parků a Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky realizaci vhodného managementu dle schválených plánů péče nebo zásad péče, resp. souhrnů doporučených opatření pro tato území, za pomoci využití nástrojů soukromého práva (aplikace práva vlastnictví);
  • zmenšení rozsahu území se vznikem nároku na vyplácení újmy podle § 58 ZOPK. Vlastníci nebo nájemci pozemků v ZCHÚ mají podle § 58 ZOPK nárok na vyplácení náhrady ze státního rozpočtu za ztížené hospodaření z důvodu uplatňování ochranného režimu v předmětných ZCHÚ;
  • zajištění uceleného státního vlastnictví pozemků v ZCHÚ. Státní vlastnictví pozemků vykonávané rezortními organizacemi eliminuje důsledky omezení vlastnických práv (plynoucí z existence ochranných režimů ZCHÚ a OP), umožňuje jednotný výkon práv a povinností, usnadňuje realizaci, plánování záměrů a významně zvyšuje efektivitu využívání programových podpor při řízení péče o ZCHÚ a snižuje rozsah nároků na vyplácení újmy podle § 58 ZOPK;
  • vytvářet podmínky pro efektivní naplňování dlouhodobých cílů ochrany národních parků, kterými jsou: zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území národních parků a zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, jejichž existence je podmíněna činností člověka, významných z hlediska biologické rozmanitosti, na zbývajícím území národních parků (ustanovení § 15 odst. 3 ZOPK).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 95 500 000 Kč.
 • Výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Ukončení realizace podpořeného projektu: do 31. 12. 2029.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky v ZCHÚ, jejich OP a v územích, u nichž je podle § 40 ZOPK oznámen záměr na vyhlášení ZCHÚ.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru