Přeskočit na obsah

NRB ve spolupráci s MPSV — OP Zaměstnanost plus — Výzva pro předkládání projektů v programu S‑podnik plus

Cílem Finančního nástroje je usnadňovat začínajícím i stávajícím sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských Projektů zaměřených na zahájení nebo rozvoj podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2029.

Příjemci podpory:

 • Malý, střední, případně velký podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Způsobilými výdaji Investičního projektu jsou:
  • a) výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku:
   • pořízení strojů a zařízení,
   • pořízení staveb, včetně pozemku tvořícího s nimi funkční celek,
   • technické zhodnocení staveb (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace).
  • b) výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku jako odepisovatelného aktiva do majetku Příjemce podpory,
  • c) výdaje na zajištění povinné publicity Projektu.
 • Způsobilými výdaji Provozního projektu jsou:
  • výdaje na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, který je Příjemcem podpory veden jako náklad/výdaj, nikoliv jako dlouhodobý hmotný majetek,
  • výdaje na pořízení a financování zásob,
  • ostatní provozní výdaje kromě osobních a mzdových nákladů (např. služby jako marketing, nájem, energie apod.).

Forma a výše podpory:

 • Zvýhodněný investiční úvěr:
  • Podíl financování až 90 % způsobilých výdajů Projektu.
  • Doba splatnosti — až 10 let, resp. až 12 let při použití převažující části Zvýhodněného úvěru na pořízení nebo technické zhodnocení nemovitých věcí, od uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru.
  • Úroková sazba 0 %.
  • Lhůta čerpání až 24 měsíců od uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru, nejpozději do 31. 12. 2029.
  • Odklad splácení až 3 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru.
  • Zajištění stanoví se individuálně.
  • Režim podpory podpora de minimis nebo podle článků 14 nebo 22 GBER.
 • Zvýhodněný provozní úvěr:
  • Výše úvěru 400 tis. – 25 mil. Kč.
  • Doba splatnosti až 3 roky od uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru.
  • Úroková sazba 0 %.
  • Lhůta čerpání až 12 měsíců od uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru, nejpozději do 31. 12. 2029.
  • Odklad splácení až 1 rok od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru.
  • Zajištění stanoví se individuálně.
  • Režim podpory podpora de minimis.

Specifika a omezení:

 • Vztahuje se pouze na Investiční projekty:
  • Projekt musí být realizován mimo území hlavního města Prahy.
  • Projekt nesmí být zahájen přede dnem podání Žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru