Přeskočit na obsah

Obec Libenice — Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod

Dotace na podporu žadatele při řešení problémů s odkanalizováním a čištění odpadních vod, tzn. zkvalitnění podzemních i povrchových vod a zlepšení životního prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která vlastní nemovitost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba domovní čistírny odpadních vod ve vlastnictví příjemce.
 • Postup pro povolení čistírny odpadních vod (ČOV):
  • Nechat si zpracovat projektovou dokumentaci autorizovanou osobou pro umístění a stavbu ČOV.
  • Získat závazná stanoviska dotčených orgánů (Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu v Kolíně).
  • Podat žádost o společné povolení stavby ČOV na speciálním stavebním úřadě — vodoprávní úřad v Kolíně, odbor životního prostředí.
  • Po vydání společného stavebního povolení (po nabytí právní moci)/společného souhlasu (po nabytí účinnosti) pro stavbu ČOV je možné zahájit stavbu ČOV.
  • Po dokončení stavby ČOV je potřebné podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí opět u vodoprávního úřadu v Kolíně, odbor životního prostředí.
  • Po vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je potřebné podat žádost na příslušném formuláři, který je přílohou Směrnice. Tuto vyplněnou žádost podáte na Obecním úřadu v Libenicích včetně povinné přílohy — Povolení k užívání stavby a kopie výpisu katastru z nemovitostí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový finanční objem určený pro vyhlášení tohoto programu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: Jednorázová částka 40 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru