Přeskočit na obsah

Obec Malšovice — Dotační program na výstavby domovních čistíren odpadních vod z rozpočtu obce Malšovice

Dotace na podporu dosažení pozitivního přínosu v kvalitě vypouštěných odpadních vod z rodinných nebo bytových domů a zlepšení životního prostředí na území Obce.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 01. 09. 2023 do 31. 05. 2026.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby nepodnikající, kteří jsou vlastníkem stávajících trvale obývaných rodinných nebo bytových domů na území Obce, kde není v současné době z technického či ekonomického hlediska plánovaná možnost připojení ke stokové síti zakončené centrální ČOV (místní části Javory, Choratice, Hliněná, Borek, Stará a Nová Bohyně).

Typy podporovaných aktivit:

  • Předmětem dotace je podpora při budování typových nádrží včetně technologie čištění od certifikovaných výrobců těchto zařízení nebo např. tříkomorových septiků doplněných o další stupeň čištění včetně uvedení do provozu v souladu s platnou právní úpravou plnící limity povolení k vypouštění odpadních vod vydaného příslušným vodoprávním úřadem jako náhrada dosavadního nevyhovujícího čištění odpadních vod dle zákona.

Forma a výše podpory:

  • Účelová dotace může být poskytnuta do výše 80 % skutečně vynaložených dokladů na budovanou ČOV, maximálně však do výše 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Kompletní žádost o výplatu účelové dotace musí být podána nejpozději do 18 měsíců (max. doba fyzické realizace) ode dne podpisu Smlouvy, jinak nárok na poskytnutí účelové dotace automaticky zaniká, pokud nerozhodne zastupitelstvo obce usnesením jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru