Přeskočit na obsah

Obec Poříčany — Vyhlášení programu na poskytování dotace pro spolky

Dotace na podporu obecně prospěšných společenských aktivit a vytváření příznivého prostředí pro utváření přirozených vazeb mezi obyvateli. Podpořeny budou zejména činnosti zaměřené na sportovní a kulturní aktivity, volný čas dětí a mládeže a životní prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 12. 2023 do 5. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace nebo fyzické osoby, působící v obci.

Typy podporovaných aktivit:

 • O dotaci je možné žádat ve třech programech, a to v rámci jedné žádosti. V takovém případě žadatel uvede předpokládaný rozpočet odděleně pro každý z programů:
  • Podpora činnosti veřejně prospěšných neziskových organizací.
   • Dotace může být použita na podporu provozu organizace i na konkrétní aktivity (náklady související s činností – startovné, cestovné, dresy, vybavení, aj., nákup materiálu, drobného majetku, provozní výdaje, energie, drobné investiční výdaje).
  • Podpora činnosti dětí a mládeže.
   • Dotace může být použita na podporu aktivit souvisejících s činností dětí a mládeže do 18 let (náklady související se sportovní činností – startovné, cestovné, dresy, odměny, vybavení, PHM, aj.).
  • Podpora sportovních, kulturních a společenských akcí.
   • Dotace může být použita na financování sportovních, kulturních akcí pro veřejnost (náklady na zajištění programu, účinkující, pronájem vybavení, materiál, občerstvení, odměny/věcné ceny, apod.).

Forma a výše podpory:

 • O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje zastupitelstvo obce na základě vyhodnocení míry prospěšnosti záměru pro obyvatele obce Poříčany. Zastupitelstvo může žádost schválit, zamítnout nebo navrhnout snížení výše dotace v souladu s alokací prostředků v rozpočtu obce.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou zařazení žádosti do schvalovacího procesu je předložení žádosti na předepsaném formuláři Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Poříčany na rok 2023. Formulář je k dispozici na obecním úřadě i ke stažení na internetových stránkách obce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru