Přeskočit na obsah

Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva je zaměřena na prevenci sociálně-patologických jevů prostřednictvím programů, které směrují k rozvoji osobnosti dítěte a zlepšení sociálního klimatu ve skupině. Konkrétně lze získat dotaci u projektů zaměřených na posílení kompetencí osob, které působí v oblasti primární prevence.  Rovněž je možné z finančních prostředků podpořit implementaci nástroje Návrhu doporučené struktury Minimálního preventivního programu (dále jen MPP). O finanční podporu můžou žádat i projekty, které se zabývají tvorbou jednotného systému sběru dat a výkaznictví typů preventivních intervencí. Žadateli můžou být jak vysoké školy, právnické osoby působící v oblasti vzdělávání, neziskové organizace či města a obce. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 131 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v termínu od 6. ledna 2014 do 10. ledna 2014 do 13:00 hod. buď osobně, nebo poštou.  

Příjemci podpory:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnické osoby působící v oblasti vzdělávání a kariérovém poradenství.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Města a obce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 •  Oblast I: Zlepšování sociálního klimatu ve školách skrze zavádění efektivních nástrojů a zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků ve školství.
 • Oblast II: Sociologické analýzy např. zpracování materiálu porovnávajícího dosažené výsledky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Jednou z podmínek je, aby projekt obsahoval analýzu efektivity vzdělávací soustavy ve městech Krnov a Sokolov.
 • Oblast III: Podpora obcí, které realizovaly odstranění selektivnosti vzdělávací sítě, mezi podporované aktivity patří např. zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů. Rovněž lze podpořit využití ICT a e‑learningových aplikací Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Oblast IV: Semináře pro zřizovatele a vedoucí pracovníky škol, informace o pozitivních dopadech inkluzívního vzdělávání např. vzdělávání zřizovatelů a vedoucích pracovníků škol v oblasti rovných příležitostí. Projekty mohou podporovat např. uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky či zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
 • Oblast V: Výcvik/vzdělávání lektorů programů předškolního vzdělávání. Mezi podporované aktivity patří zajištění minimální garantované péče pro děti se sociokulturním znevýhodněním.

 Forma a výše podpory:

 • Výše finanční podpory dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).
 • Pro oblast I. je minimální výše podpory 10 mil. Kč, maximální výše podpory činí 40 mil. Kč.
 • Pro oblast II. je minimální výše podpory 2 mil. Kč, maximální výše podpory činí 7 mil. Kč.
 • Pro oblast III. je minimální výše podpory 3 mil. Kč, maximální výše podpory činí 8 mil. Kč.
 • Pro oblast IV. je minimální výše podpory 15 mil. Kč a maximální výše podpory činí 20 mil. Kč.
 • Pro oblast V. je minimální výše podpory 1 mil. Kč a maximální výše podpory činí 4 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je celá Česká republika, kromě hlavního města Prahy.
 • V oblasti I., II. a IV. bude vybrán k realizaci pouze jediný projekt, který získá v rámci hodnocení nejvyšší počet bodů.
 • Projekt v rámci oblasti I. musí zahrnovat všechny níže uvedené aktivity: 
  • 1. Posílení kompetencí osob, které ve školském prostředí participují na oblasti primární prevence.
  • 2. Implementace nástroje Návrh doporučené struktury Minimálního preventivního programu (dále jen MPP) prevence rizikového chování pro základní školy.
  • 3. Vytvoření návrhu jednotného systému sběru dat a výkaznictví typů preventivních intervencí; vytvoření obsahu a sběrného systému za využití číselníku v prevenci.
 • Projekt v rámci oblasti II. musí zahrnovat všechny níže uvedené aktivity: 
  • 1. Vznik analýzy – Porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) v různých typech škol.
  • 2. Vznik analýzy – Popis a zhodnocení efektivity vzdělávací soustavy ve městech Krnov a Sokolov.
  • 3. Vznik analýzy – Popis a identifikace bariér účasti dětí se sociálním znevýhodněním v předškolním vzdělávání.
 • Projekt v rámci oblasti III. musí zahrnovat všechny níže uvedené aktivity: 
  • Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e‑learningových aplikací.
  • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
  • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro děti a žáky se SVP.
  • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
 • Projekt v rámci oblasti IV. musí být realizován ve všech 13 krajích (vyjma Prahy) a zahrnovat všechny níže uvedené aktivity 
  • Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e‑learningových aplikací.
  • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
 • Projekt v rámci oblasti V. musí zahrnovat všechny níže uvedené aktivity: 
  • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
  • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru