Přeskočit na obsah

Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón v Olomouckém kraji

Dotace na podporu obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích a jejich ochranných pásem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 23. 1. 2023 do 3. 2. 2023 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být:
 •  a) fyzická osoba, která: 
  • I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
  • II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • III. a je vlastníkem nemovitosti v památkové zóně či rezervaci, případně nájemcem nebo vypůjčitelem nemovitosti v památkové zóně či rezervaci, nacházející se na území Olomouckého kraje;
 • b) právnická osoba, která je: 
  • I. vlastníkem nemovitosti v památkové zóně či rezervaci, případně nájemcem nebo vypůjčitelem nemovitosti v památkové zóně či rezervaci, nacházející se na území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón.
 • Podpora obnovy nemovitostí v památkových zónách a rezervacích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje a to zejména záchrana a oprava objektů památkové a historické hodnoty nacházejících se ve špatném technickém stavu, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitostí v památkových zónách a rezervacích, zvýšení prezentace památkového fondu v krajském i celostátním měřítku, soulad způsobu využití nemovitostí v památkových zónách a rezervacích s charakterem jejích kulturně historických hodnot.

Formy a výše podpory:

 • Maximální míra dotace dosahuje 50 % celkových nákladů projektu.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 150 000 Kč.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.
 • Program je určen pro památky na území Olomouckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru