Přeskočit na obsah

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 24. 1. 2022 do 4. 2. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být: 
  • a) fyzická osoba, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. a je vlastníkem stavby drobné architektury místního významu, případně nájemcem nebo vypůjčitelem stavby drobné architektury místního významu, nacházející se na území Olomouckého kraje;
  • b) právnická osoba, která je: I. vlastníkem stavby drobné architektury místního významu, případně nájemcem nebo vypůjčitelem stavby drobné architektury místního významu, nacházející se na území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora obnovy staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje a to zejména záchrana a oprava objektů památkové a historické hodnoty nacházejících se ve špatném technickém stavu, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty staveb drobné architektury místního významu, zvýšení prezentace památkového fondu v krajském i celostátním měřítku, soulad způsobu využití stavby drobné architektury místního významu s charakterem jejích kulturně historických hodnot.

Formy a výše podpory:

 • Maximální míra dotace dosahuje 50 % celkových nákladů projektu.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 15 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 75 000 Kč.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
 • Program je určen pro památky na území Olomouckého kraje.
 • Dotaci nelze poskytnout na obnovu staveb drobné architektury místního významu ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu, krajů, dále příspěvkových organizací státu, obcí a krajů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru