Přeskočit na obsah

Ochrana přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji

Dotace na tvorbu územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně (biocentra a biokoridory) včetně zpracování komplexních projektů výsadeb dřevin při zakládání prvků ÚSES.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 01. 12. 2021, 8:00 hod. do 05. 01. 2022,14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Podpora — a), b), c), f) — obce a svazky obcí Královéhradeckého kraje právnické osoby působící v daném oboru, fyzické osoby podnikající v daném oboru.
 • Podpora — d) — obce a města Královéhradeckého kraje a vlastníci pozemků, na kterých památné stromy rostou.
 • Podpora — e) — právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivní ochrana přírody a péče o krajinu: 
  • a) Tvorba územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně (biocentra a biokoridory) včetně zpracování komplexních projektů výsadeb dřevin při zakládání prvků ÚSES. V rámci tvory ÚSES též zpracování projektů přispívajících ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině, resp. zmírnění klimatických změn na vodní ekosystémy.
  • b) Vytváření podmínek umožňujících zachování a posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na konkrétních stanovištích ve volné přírodě, včetně druhů vzácných – zpracování návrhu a současné uskutečňování zvláštních režimů řízeného vývoje s cílem posílit populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na konkrétních stanovištích ve volné přírodě, včetně druhů vzácných (uvedených v Červeném seznamu).
  • c) Podpora záchranných přenosů zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů.
  • d) Zpracování projektu ošetření památných stromů.
  • e) Podpora opatření na biologickou ochranu polních kultur (umístění berliček pro dravce, umělé hnízdní dutiny pro sovy, ptačí budky).
  • f) Likvidace invazních druhů rostlin v ochranářsky cenných lokalitách (např. s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, rostlin vzácných – uvedených v Červeném seznamu) a v lokalitách soustavy NATURA 2000.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 130 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti je 80 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí realizovat na území Královéhradeckého kraje.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru