Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství

Dotace na podporu vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 7. 2023 do 4. 8. 2023 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která: 
  • I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
  • II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • a III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
 • b) Právnická osoba, kterou je: 
  • I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • III. jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity oblasti životního prostředí a zemědělství a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • IV. jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity oblasti životního prostředí a zemědělství, je a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora zvýšení povědomí široké veřejnosti v oblasti environmentální, udržitelného rozvoje, využívání krajiny a v oblasti zemědělství. Dále si dotační program klade za cíl rozvoj zájmové činnosti a volnočasových aktivit v těchto oblastech a přispět tak k zachování či zlepšení biologické rozmanitosti a různorodosti přírody a krajiny Olomouckého kraje.
 • Typy podporovaných akcí: 
  • výsadba dřevin podél pozemních komunikací s výjimkou dálnic a silnic I. třídy,
  • výsadba rozptýlené zeleně v krajině a péče o ni,
  • péče o památné stromy a aleje.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 1 420 288 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 150 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce, max. však 3 žádosti. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru