Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství

Dotace na podporu propagačních, vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 03. 2022 do 11. 04. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která: 
  • I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
  • II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • a III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
 • b) Právnická osoba, kterou je: 
  • I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • III. jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity oblasti životního prostředí a zemědělství a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo IV. jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity oblasti životního prostředí a zemědělství, je a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Typy podporovaných aktivit kategorie A:
  • přírodě blízká opatření v krajině, která povedou ke zvýšení zádrže vody v krajině, revitalizaci toků a niv, obnově přirozených drobných prvků a biotopů, zvýšení druhové rozmanitosti a omezení půdní eroze,
  • budování modrozelené infrastruktury,
  • zhotovení koncepčních a strategických dokumentů či studií týkajících se výše vyjmenovaných oblastí,
  • výsadba rozptýlené zeleně v krajině a péče o ni,
  • zakládání květnatých pásů a motýlích či včelích louček,
  • řízená pastva ovcí a koz za účelem zvýšení luční druhové rozmanitosti,
  • péče o památné stromy a aleje,
  • zakládání a údržba studánek v krajině,
  • opatření sloužící ke snížení mortality živočichů v důsledku rozvoje technické infrastruktury (např. realizace zábran a podpora migrace pro obojživelníky, ochrana hnízdišť),
  • podpora produkce rybí násady pro zarybňování rybářských revírů posilující druhovou biodiverzitu vodních toků,
  • opatření pro zachování stávajícího hnízdiště čápa bílého v dané lokalitě. Dotaci nelze použít na výstavbu nového sloupu,
  • podpora činnosti zájmových spolků a organizací, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo zemědělství a jejichž předmětná činnost či záměr vedou k ochraně či zlepšení stavu životního prostředí (např. chovatelství, pěstitelství, myslivost, rybářství, včelařství), přičemž je realizována amatérsky ve volném čase.
 • Typy podporovaných aktivit kategorie B:
  • vzdělávací a osvětové akce, programy, kroužky či soutěže zaměřené na tématiku ochrany životního prostředí, a to zejména s cílovou skupinou dětí a mládeže, jakož i semináře, školení, výstavy zaměřené na zájmovou nepodnikatelskou činnost v oblasti životního prostředí či zemědělství přímo organizované nebo realizované žadatelem,
  • podpora činnosti zájmových spolků a organizací, jejichž předmětem činnosti je environmentální vzdělávání a osvěta, a to zejména s cílovou skupinou dětí a mládeže,
  • obnova funkčního stavu stávajících turistických stezek v maloplošných chráněných územích a opatření pro usměrnění pohybu návštěvníků v přírodovědně cenných lokalitách,
  • budování naučných stezek a informačních tabulí s přírodovědnou tématikou,

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 50 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce/činnosti, max. však 3 žádosti. Na tutéž akci/činnost v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru