Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod

Dotace na podporu aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních, vodohospodářských funkcí území v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 22. 3. 2024 do  12. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je: 
  • I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje
   v místní části do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet trvale bydlících obyvatel obce je menší než 3 000,
  • II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu
   Olomouckého kraje, zajišťující akci pro obce velikosti do 2 000.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba a dostavba vodovodů včetně souvisejících objektů pro veřejnou potřebu (v případě výstavby nového vodovodu musí být zajištěno připojení nejméně 50 trvale bydlících obyvatel, v případě dostavby či rozšíření vodovodu musí být počet připojených obyvatel po realizaci akce vyšší než před její realizací),
 • výstavba a dostavba zařízení ke zkvalitnění technologické úpravy vody, její akumulace a čerpání, s cílem splnění ukazatelů jakosti pitné vody stanovených právními předpisy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci v případě dotačního titulu  činí 300 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci v případě dotačního titulu  činí 3 000 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce.
 •  Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru