Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací

Podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  21. 3. do 14. 4. 2022.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje velikosti do 2 000 EO nebo i větší pokud se akce realizuje v místní části s méně než 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000 EO.
  • Dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje a který zajišťuje akci pro obce velikosti do 2 000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí s méně než 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000 EO.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod sloužících veřejné potřebě za účelem dosažení potřebného vybavení měst a obcí pro odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou.
  • Podpora výstavby, dostavby a intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací. K tomuto účelu slouží a budou využity finanční prostředky účelově vázané na ochranu životního prostředí plynoucí zejména z výnosů poplatků za odběr podzemních vod, které jsou příjmem rozpočtu Olomouckého kraje na základě ustanovení § 88h zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, z výnosů poplatků za znečištění ovzduší, které jsou příjmem rozpočtu Olomouckého kraje na základě ustanovení § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, z výnosů z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí a z úroků plynoucích z těchto finančních prostředků.  

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí  3 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 300 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného programu podat více žádostí na různé akce.
  • Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu/titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru