Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Olomoucký kraj – Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací

shutterstock_133102388.jpg
Share Button

Podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  29. 3. 2021 do 16. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje velikosti do 2 000 EO nebo i větší pokud se akce realizuje v místní části s méně než 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000 EO.
 • Dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje a který zajišťuje akci pro obce velikosti do 2 000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí s méně než 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000 EO.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) včetně kořenových ČOV, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem.
 • Výstavba kanalizace spojená s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (v případě výstavby nové kanalizace nebo ČOV musí být zajištěno připojení minimálně 50 EO).
 • Výstavba dostavba kanalizace, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (v případě výstavby nové kanalizace nebo ČOV musí být zajištěno připojení minimálně 50 EO, v případě dostavby či rozšíření kanalizace musí být počet připojených EO po realizaci akce vyšší než před její realizací).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí  3 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 300 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného programu podat více žádostí na různé akce.
 • Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu/titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.
 • Počet obyvatel obce se určuje podle statistiky počtu obyvatel Ministerstva vnitra ČR ke dni 1. 1. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>