Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací

Podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 3. 2023 do 14. 4. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje, o velikosti do 2 000 EO nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části do 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000.
 • Dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, zajišťující akci pro obce velikosti do 2 000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejich místní části do 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod sloužících veřejné potřebě za účelem dosažení potřebného vybavení měst a obcí pro odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou.
 • Podpora výstavby, dostavby a intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací. K tomuto účelu slouží a budou využity finanční prostředky účelově vázané na ochranu životního prostředí plynoucí zejména z výnosů poplatků za odběr podzemních vod, které jsou příjmem rozpočtu Olomouckého kraje na základě ustanovení § 88h zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, z výnosů poplatků za znečištění ovzduší, které jsou příjmem rozpočtu Olomouckého kraje na základě ustanovení § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, z výnosů z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí a z úroků plynoucích z těchto finančních prostředků.  
 • Podporované akce:
  • výstavba, dostavba a intenzifikace čistíren odpadních vod, včetně kořenových ČOV, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištění vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem,
  • výstavba kanalizace spojená s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (v případě výstavby nové kanalizace nebo ČOV musí být zajištěno připojení minimálně 50 ekvivalentních obyvatel,
  • výstavba a dostavba kanalizace, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (v případě výstavby nové kanalizace nebo ČOV musí být zajištěno připojení minimálně 50 EO, v případě dostavby či rozšíření kanalizace musí být počet připojených EO po realizaci akce vyšší než před její realizací).

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program 03_01 je předpokládaná výše celkové částky 34 000 000 Kč, z toho na dotační titul 03_01_01 Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací je určena částka 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí  3 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 300 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru