Přeskočit na obsah

OP Doprava Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN‑T – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007–2013

Finanční podpora je určena na výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN‑T. Cílem této výzvy je zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví. Podpořeny budou projekty bez podstatných změn oproti schváleným projektům z období 2007–2013, tzn. bez navýšení celkových nákladů, prodloužení harmonogramu projektu nebo např. věcné změně obsahu projektu atd.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 04. 2016 do 30. 04. 2017.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť  TEN‑T včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur prostorových dat.
  • Výstavba obchvatů a přeložek.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem peněžních prostředků činí 900 mil. .
  • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektů se týká celého území České republiky mimo území hl. m. Prahy a musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.
  • V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu.
  • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru