Přeskočit na obsah

OP Doprava Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007–2013

Dotační program je určen na podporu projektů, které mají za cíl zlepšit infrastrukturu tak, aby se zvýšila konkurenceschopnost železniční dopravy a tím její větší využití. Podpořeny budou projekty bez podstatných změn oproti schváleným projektům z období 2007–2013, tzn. bez navýšení celkových nákladů, prodloužení harmonogramu projektu nebo např. věcné změně obsahu projektu atd.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 04. 2016 do 30. 04. 2017.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

 • Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN‑T a mimo síť TEN‑T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, apod.), včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu.
 • Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury související s modernizací v rámci železničních uzlů.
 • Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejících požadavků TSI PRM a INF.
 • Úpravy tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI.
 • Modernizace zabezpečovacích zařízení a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků spolu s využitím dalších moderních technologií (včetně kosmických) pro zvyšování bezpečnosti železniční dopravy a s tím spojeným rozvojem informačních bází (vč. popisu železniční sítě).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem peněžních prostředků činí 8 mld. Kč.
 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů se týká celého území České republiky a musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.
 • V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu.
 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru