Přeskočit na obsah

OP Doprava Výstavba a modernizace silniční sítě TEN‑T – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007–2013

Dotace je určena na výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN‑T včetně rozvoje systémů ITS. Cílem výzvy je zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy. Podpořeny budou projekty bez podstatných změn oproti schváleným projektům z období 2007–2013, tzn. bez navýšení celkových nákladů, prodloužení harmonogramu projektu nebo např. věcné změně obsahu projektu atd.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od od 29. 04. 2016 do 30. 04. 2017.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba nových úseků silniční sítě TEN‑T.
  • Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN‑T.
  • Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem peněžních prostředků činí 5,8 mld. Kč.
  • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektů se týká celého území České republiky a musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.
  • V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu.
  • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru