Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02 — 22 — 002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023 ve 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školního klubu nezřizovaná organizačními složkami státu zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka;
 • právnická osoba vykonávající činnost MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka;
 • právnická osoba vykonávající činnost pedagogicko-psychologické poradny zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. 
  • SC 2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné
   i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy.
  • SC 2.3 Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po  terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 9 000 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 
  • Pro MŠ:
   300 000 Kč pro subjekt + (počet dětí x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč8).
  • Pro ZŠ s počtem žáků do 179:
   300 000 Kč pro subjekt + (počet žáků x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč9).
  • Pro ZŠ se 180 a více žáky je maximální výše dotace stanovena jako součet nákladů:
   1) na maximální možný úvazek10 pozic školní psycholog a školní speciální pedagog do 31. 12. 2024 a
   2) 300 000 Kč pro subjekt + (počet žáků x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč11).
  • Pro PPP je maximální výše dotace stanovena jako součet nákladů na maximální možný úvazek12
   pozic školní psycholog a školní speciální pedagog, který bude PPP zprostředkovávat vybraným ZŠ po celou dobu realizace projektu.
  • Pro ŠD, ŠK13, SVČ a ZUŠ:
   250 000 Kč pro subjekt + (počet dětí/žáků/ účastníků x 2 500 Kč).
 • Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z dotace/podpory.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 
  • 31. 12. 2024 v případě oprávněných žadatelů – právnických osob vykonávajících činnost pedagogicko-psychologických poraden.
   31. 12. 2025 v případě ostatních oprávněných žadatelů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru