Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02 — 22 — 005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Dotace na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím pozitivních změn v cílech, obsahu, metodách, formách a hodnocení ve vzdělávání a poskytováním systémové a centrálně koordinované podpory školám a zřizovatelům škol v oblasti řízení organizace, leadershipu a řízení pedagogického procesu. Školy budou podpořeny v práci s kurikulem a při zavádění inovativních metod a způsobů hodnocení do vzdělávání. Podpora bude poskytnuta vedení škol prostřednictvím středních článků podpory, školním pedagogickým týmům v rámci webinářů i formou konkrétní metodické podpory přímo ve školách a dále pedagogickým pracovníkům napříč školami v rámci metodických kabinetů. Kvalita a efektivita vzdělávání bude také podpořena systematickým monitorováním a analýzou dat vzdělávací soustavy s cílem předcházet nerovnostem ve vzdělávání a podpořit rozvoj kompetencí dětí, žáků a studentů pro jejich úspěšný osobní i profesní život.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 6. 2022 do 31. 3. 2023 v 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávnění žadatelé pro povinné aktivity a při volbě povinně volitelné aktivity 4:
  • Příspěvkové organizace zřízené MŠMT.
 • Oprávnění žadatelé pro povinné aktivity a při volbě povinně volitelné aktivity 5 nebo 6:
  • Organizační složky státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy. 
 • Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.
  • Aktivita 1 – Řízení projektu.
  • Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu.
  • Aktivita 3 – Spolupráce a komunikace.
  • Aktivita 4 – Zkvalitnění vzdělávání a práce škol s kurikulem.
  • Aktivita 5 – Střední článek podpory.
  • Aktivita 6 – Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 2 200 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 100 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 1 000 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru