Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02 — 23 — 021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Cílem výzvy je podpora spolupráce mezi výzkumnou organizací a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 7. 2023 do 28. 2. 2025 v 14:00:00

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01). Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.3 PpŽP – specifická část:
  • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu;
  • veřejné výzkumné instituce;
  • veřejné vysoké školy;
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (např. obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, spolek, zájmové sdružení právnických osob);
  • ostatní subjekty – právnické osoby (např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo).

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva se zaměřuje na rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací, a to zejména prostřednictvím navázání či prohloubení spolupráce se subjekty z aplikační sféry. Cílem takto vytvořené spolupráce je posílení schopnosti zapojených subjektů vytvářet a následně efektivně využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.
 • Povinné aktivity:
  • Aktivita 1 — Řízení projektu.
  • Aktivita 2 — Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou.
  • Aktivita 3 — Realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry.
 • Volné aktivity:
  • Aktivita 4 — Příprava společně zpracovaných projektových žádostí se subjekty z aplikační sféry do národních i mezinárodních grantových schémat souvisejících s aktivitami a zaměřením projektu.
  • Aktivita 5 — Modernizace infrastruktury a pořízení nezbytného vybavení.
  • Aktivita 6 — Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně vedení studentských prací.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 2 521 800 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 100 000 000 Kč.
 • Indikativní rozdělení alokace výzvy činí:
  • EU podíl: 1 629 082 800 Kč,
  • SR podíl: 769 149 000 Kč,
  • vlastní podíl: 123 568 200 Kč.
 • Spolufinancování výdajů projektu financovaných v režimu mimo veřejnou podporu je vyžadováno minimálně ve výši 0 %, nebo min. ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů financovaných v režimu mimo veřejnou podporu, a to dle podmínek uvedených v kapitole 5.10.5 PpŽP– obecná a specifická část.
 • Spolufinancování výdajů projektu financovaných v režimu GBER je vyžadováno min. ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů financovaných v režimu GBER, a to dle podmínek uvedených v kapitole 5.10.5 PpŽP – obecná a specifická část.
 • Poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi kategorie regionů OP JAK) je 26 % (méně rozvinuté regiony), 43 % (přechodové regiony) a 31 % (více rozvinutý region).

Specifika a omezení:

 • Přípustným místem realizace je území České republiky, aktivity projektu č. 2, 3, 4 a 6 mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to na území EU, dále na území států, které jsou součástí skupiny zemí přidružených k účasti v programu Horizont Evropa3 , a to ke dni vyhlášení výzvy, a na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
 • Vybrané dílčí části aktivit projektu č. 2, 3, 4 a 6 je možné realizovat i mimo území ČR (EU i mimo EU). Mezi takovéto dílčí činnosti lze například uvést krátkodobé výjezdy na konference, workshopy, networking, sběr vzorků v zahraničí apod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru