Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02–23-029 Teaming-CZ II

Cílem výzvy Teaming-CZ II je posílit doplňkovost mezi fondy EU a programem Horizont Evropa a přispět k rozvoji zázemí a kapacit výzkumného prostředí v ČR tak, aby byly vytvořeny dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • První kolo: 9. 11. 2023 – 5. 1. 2024.
  • Druhé kolo: 2. 9. 2024 – 31. 1. 2025.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01):
  • veřejné vysoké školy;
  • veřejné výzkumné instituce;
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, spolek aj.).
 • Oprávnění žadatelé pro první kolo: 
  • Subjekty, které podaly žádost do výzvy Teaming for Excellence (HE) jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla prvním kolem hodnocení.
 • Oprávnění žadatelé pro druhé kolo: 
  • Subjekty, které kumulativně splňují následující podmínky: 
   • podaly žádost do výzvy Teaming for Excellence (HE) jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla druhým kolem výzvy Teaming for Excellence (HE), tj. byla vybrána k financování,
   • jsou držiteli dopisu o závazku (letter of commitment) vydaného MŠMT (ŘO OP JAK) v 1. kole hodnocení výzvy Teaming-CZ II.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Pořizování, upgrade či vývoj vybavení excelentního výzkumného centra.
  V rámci aktivity 2 je možné realizovat následující činnosti směřující k modernizaci excelentního výzkumného centra:
  • pořizování, upgrade či vývoj hardwarového a softwarového vybavení;
  • pořizování, upgrade či vývoj přístrojového a laboratorního zařízení;
  • pořizování materiálu a komponentů nezbytných pro vývoj či upgrade vybavení výzkumné infrastruktury;
  • odborná obsluha a zajištění fungování pořízeného výzkumného zařízení.
 • Aktivita 3. Stavební úpravy excelentního výzkumného centra. 
  • V rámci aktivity 3 lze realizovat následující typy stavebních úprav: dobudování, rekonstrukce, stavební úpravy související se zabudováním nového přístrojového či hardwarového vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 1 500 000 000 Kč.
 • Poměr zdrojů financování projektu vychází z Pravidel spolufinancování na programové období 2021–20275 a poměru pro rata uvedeného v kap. 7.3 výzvy,
 • Indikativní rozdělení alokace výzvy činí: 
  • EU podíl: 1 038 750 000 Kč,
  • SR podíl: 386 250 000 Kč,
  • vlastní podíl: 75 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 
  • 1. kolo: 700 000 000 Kč.
  • 2. kolo: maximálně částka uvedená v dopisu o závazku.
 • Žadatelé/příjemci projektu, kteří jsou veřejnou vysokou školou, výzkumnou organizací nebo soukromoprávní organizací provádějící veřejně prospěšnou činnost, mají povinnost spolufinancovat způsobilé výdaje projektu min. ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka: 24 měsíců.
 • Maximální délka: 71 měsíců.
 • Přípustným místem realizace je území České republiky, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to na území EU i mimo území EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru