Přeskočit na obsah

OP PIK — Nemovitosti — Výzva VI — Pomoc po tornádu

Dotace je určena na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém hmotném nemovitém majetku podnikatelského subjektu, a na podporu obnovy podnikatelské činnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 8. 2021 10:00 do 31. 12. 2021 10:00 (aktivita a), 29. 10. 2021 10:00 (aktivita b).

Příjemci podpory:

 • Podnikatelský subjekt: malý a střední podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podporovanými aktivitami jsou: 
  • a) Aktivita a – Projekt obnovy podnikatelského objektu dle čl. 50 GBER – realizace projektu představuje finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku podnikatelského subjektu, a je určena na podporu obnovy podnikatelské činnosti.
  • b) Aktivita b – Projekt rozšíření podnikatelského objektu dle čl. 14 GBER – realizací projektu dojde k rekonstrukci a výraznému rozšíření technicky (nikoliv výhradně dispozičně) zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 Kategorie CZ-NACE podporované).

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace výzvy činí 500 mil. Kč (400 mil. Kč aktivita a; 100 mil. Kč aktivita b).
 • aktivita a Dotace poskytnutá příjemci na kompenzaci škod představuje souhrnnou částku vypočtenou jako součet celkových škod na dlouhodobém hmotném nemovitém majetku podnikatelského subjektu vyčíslených žadatelem a ponížených o relevantní pojistná plnění a všechny ostatní platby obdržené jako náhrada škody (škody na zcela nepojištěných nemovitostech se do celkových způsobilých výdajů započítávají pouze do výše 80 %).
 • aktivita b Výše poskytované dotace se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období let 2014–2020 a Komise (EU) č. 651/2014 v platném znění a činí maximálně: 
  • Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů ponížených o případnou náhradu škody dle aktivity a.
  • Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů ponížených o případnou náhradu škody dle aktivity a.
  • Maximální výše ZV na jednotku obestavěného prostoru budoucí výstavby je 10 000 Kč / 1 m³ obestavěného prostoru.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 35 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru