Přeskočit na obsah

OP PIK — VIII. výzva Služby infrastruktury

Hlavním cílem programu je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 30. 11. 2020, 8:00 do 1. 4. 2021, 14:59.

Příjemci podpory:

 • Malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nebo velký podnik, který je zároveň právnickou osobou, jež působí jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru);
 • municipalita;
 • výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura. 
  • Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Akciová společnost, Ústav, Družstvo, Státní podnik, Národní podnik, Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, Státní příspěvková organizace, Veřejnoprávní instituce, Vysoká škola (veřejná, státní), Veřejná výzkumná instituce ‚Komora (hospodářská, agrární), Zájmové sdružení právnických osob, Dobrovolný svazek obcí, Obec, Kraj, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Odštěpný závod.

Typy podporovaných projektů:

 • a)  Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé a střední podniky.
 • b) Provozování inovační infrastruktury — pouze v režimu de minimis. Jedná se o provozování již vybudovaného Vědeckotechnologického parku, Podnikatelského inkubátoru, Inovačního centra.
 • c) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. Jedná se o aktivity rozšíření již existující inovační infrastruktury (VTP/PI), avšak případné stavební práce nesmí zasahovat/změnit, ohrozit závazný ukazatel a cílové aktivity původního projektu.
 • d) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Forma a výše podpory:

 • Celková plánovaná alokace výzvy činí 350 000 000 Kč.
 • Maximální a minimální výše dotace V případě aktivity a) je: 
  • dotace na projekt příjemci poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč,
  • dotace na služby pro konečného příjemce — konkrétního MSP je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč. Tato podpora je jim poskytnuta v rámci Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
 • V případě aktivit b), c), d) je dotace poskytována ve výši: 
  • a) 1 — 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce,
  • b) 5 — 150 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce, resp. až 200 mil. Kč v případě projektů, které budou obsahovat stavební práce a současně budou realizovány v hospodářsky problémových regionech definovaných usnesením vlády ČR č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/201518 .
 • Míra podpory pro aktivitu a): 
  • a) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP) — uživatelů poradenských služeb.
  • b) 100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce.
 • Míra podpory pro aktivity b), c), d): 
  • a) 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.
  • b) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a/nebo 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), tj. podpora musí směřovat na nehospodářské aktivity výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury podle bodu 19 Rámce, popř. může směřovat na vedlejší hospodářské aktivity za splnění veškerých podmínek bodu 20 Rámce.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Pro výzvu programu podpory „Služby infrastruktury“ není křížové financování relevantní.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru