Přeskočit na obsah

OP PIK — Výzva II. programu podpory APLIKACE – ITI Hradec Králové — Pardubice

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 3. 2019; 10:00 do 29. 3. 2020; 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická nebo právnická osoba splňující definici malého podniku, středního podniku, velkého podniku (podnikatelský subjekt).

Typy podporovaných aktivit:

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 
  • Musí se jednat o účinnou spolupráci: 
   • 1.) mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním podnikem, nebo k této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo v členském státě a v státě, který je smluvní stranou Dohody o EHP, a jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých výdajů,
   • 2.) mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých výdajů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
 • Realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia je maximální míra veřejné podpory: 
  • průmyslový výzkum – malý podnik 80 %, střední podnik 75 %, velká podnik 60 %.
  • experimentální vývoj – malý podnik 60 %, střední podnik 50 %, velký podnik 40 %.
 • V režimu nezakládajícím veřejnou podporu:
 • Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 75 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace či místa realizace.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • Cílové území: Území ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru