Přeskočit na obsah

OP PIK — Výzva V. program podpory Proof of Concept

Cílem programu a Výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Příjem žádostí:

 • Příjem Žádostí o podporu probíhá od 23. listopadu 2020, 9:00:00 do 15. března 2021, 16:00:00.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch.
 • b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu.

Forma a výše podpory:

 • Pro aktivitu 3.1a):
  • Maximální míra veřejné podpory je 60% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 a) Výzvy pro střední podniky, resp. 70% pro malé podniky v souladu s čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
  • Maximální míra veřejné podpory je 50% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 b) a c) Výzvy v souladu s čl. 28 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
 • Pro aktivitu 3.1b):
  • Maximální míra veřejné podpory je 35% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 d) Výzvy pro střední podniky, resp. 45% pro malé podniky v souladu s čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
  • Maximální míra veřejné podpory je 50% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 e), f) a g) Výzvy v souladu s čl. 28 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč pro aktivitu 3.1a) a maximálně do výše 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1b).

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru