Přeskočit na obsah

OP Rybářství 2021–2027 — aktivita 2.2.3 Organizace producentů

Podpora je cílena na aktivity spojené se zakládáním organizace producentů nebo sdružení organizací producentů a mezioborových organizací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 4. 2024 do 31. 12. 2029.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena: 
  • pro již vzniklé organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury, kteří obdrželi Rozhodnutí o svém uznání od Ministerstva zemědělství ČR.
  • pro organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury (seskupení podniků), kteří žádají o uznání v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 1379/2013.
  • pro podniky akvakultury12 a zpracovatele ryb, které jsou součástí seskupení, jež požádá o uznání organizace producentů v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 1379/2013. O podporu žádá vždy jeden zakládající člen organizace producentů dle kap. 13, písmene b).

Typy podporovaných aktivit:

 • Priorita: 2. Podpora udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii.
 • Specifický cíl: 2.2. Podpora uvádění na trh, kvality a přidané hodnoty produktů rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování těchto produktů.
 • Specifický cíl 2.2 je naplňován prostřednictvím podpory aktivit zaměřených na propagační kampaně, investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a na vytváření a fungování organizací producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových organizací. Aktivity budou realizovány v souladu se zákonnými požadavky na uplatňování postupů udržitelných z hlediska životního prostředí (budou voleny postupy respektující ekologické nároky zvláště chráněných druhů, předmětů ochrany chráněných území, ekologicko-stabilizační funkci rybníků jako významných krajinných prvků aj.).

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory:
  • 75 % způsobilých výdajů, způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 2 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Druh podpory: přímá nenávratná podpora.
 • Způsob financování:
  • příspěvek EU činí 70 % veřejných zdrojů,
  • příspěvek ČR činí 30 % veřejných zdroj.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru