Přeskočit na obsah

OP Rybářství 3.2. Sledovatelnost produktů

Dotace na zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Podpora se poskytuje na monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž. 

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí v tomto opatření bude zahájen od 6. 10. 2020 od 9 hod. do 27. 10. 2020 v 18:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena: 
  • pro Ministerstvo zemědělství, Odbor potravinářský,
  • pro Generální ředitelství cel, Odbor celní,
  • pro příslušné orgány podle článku 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, 
   • kdy „příslušným orgánem” se rozumí ústřední orgán členského státu odpovědný za organizování úředních kontrol nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato pravomoc přenesena; podle potřeby se jím též rozumí odpovídající orgán třetí země. Jedná se např. o Státní veterinární správu, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.
  • Pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Typy podporovaných projektů:

 • Vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které jsou nezbytné k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, uvedené v článku 58 nařízení č. 1224/2009,
 • Školení a výměnné programy, včetně výměny mezi členskými státy pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností.
 • Analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení auditů provedených a výdajů vynaložených příslušnými orgány při provádění monitorování, kontroly a sledování,
 • Iniciativy, včetně školení/seminářů a mediálních nástrojů, se zaměřením na posílení povědomí rybářů a jiných zúčastněných osob, jako jsou inspektoři, státní zástupci a soudci, jakož i povědomí široké veřejnosti o nutnosti bojovat proti nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění pravidel Společné rybářské politiky, včetně školeních pořádaných pro osoby odpovědné za provádění systému osvědčení o úlovku stanoveného v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.
 • Pořízení a nákup zařízení na vážení, balení a označování výrobku za účelem zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů 10 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Maximální výše způsobilých výdajů 4 999 999 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Maximální výše podpory tvoří: 
  • 100 % způsobilých výdajů pro kontrolní orgány a orgány veřejné správy,
  • 80 % způsobilých výdajů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb.

Specifika a omezení:

 • Podporu nelze poskytnout na projekty zaměřené na obchodní značky.
 • Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času takto: 
  • od 1. 1. 2014 do 96 měsíců od podpisu Rozhodnutí / Stanovení, nejpozději však do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru