Přeskočit na obsah

 OP Rybářství  — Aktivita 2.1.4. Kompenzace

Dotace na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků, které umožní kompenzovat ekonomické ztráty podniků akvakultury, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. Kompenzace za plnění akumulační a retenční funkce rybníků přispěje k zachování dobrého stavu rybníků, které slouží jako významný prvek ve zmírňování dopadů klimatické změny (sucho, povodně) a budování odolnosti v této oblasti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 1. 2024 od 9 hod. do 5. 2. 2024 ve 13 hod.

Příjemci podpory:

 • Podniky akvakultury, které hospodaří na vodní ploše – katastrální výměra (vodní plocha13) každého podporovaného rybníka nesmí být menší než 2,00 a větší než 5,00 ha.
 • Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 
 • Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků umožní kompenzovat ekonomické ztráty podniků akvakultury, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. Kompenzace za plnění akumulační a retenční funkce rybníků přispěje k zachování dobrého stavu rybníků, které slouží jako významný prvek ve zmírňování dopadů klimatické změny (sucho, povodně) a budování odolnosti v této oblasti. Plnění požadavků na ochranu přírody významně omezuje možnosti produkce. Kompenzací vzniklých ztrát dojde ke zmírnění těchto následků a k posílení environmentálního přínosu rybníkářství. Nejedná se o aktivity vedoucí k závislosti podniků na opakující se finanční kompenzaci, ale o akce vedoucí k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví, k posílení biodiverzity a snížení dopadů změny klimatu.
  • Nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou:
   • akumulace vody v krajině a retenční účinek,
   • zajišťování sportovních nebo rekreačních účelů,
  • nařízená péče rozhodnutím či vyjádřením příslušných orgánů:
   • zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů,
   • omezení vysazování amura orgány ochrany přírody,
   • omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy,
   • omezení aplikace minerálních nebo organických hnojiv,
   • omezení aplikace vápenatých prostředků.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory: příspěvek EU činí 70 % veřejných zdrojů,
 • příspěvek ČR činí 30 % veřejných zdrojů,
 • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 10 000 000 Kč na žadatele na rok.
 • Nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou:
  • akumulace vody v krajině a retenční účinek – 1 900 Kč/ha/rok,
  • zajišťování sportovních a rekreačních účelů – 5 100 Kč/ha/rok.
 • Nařízená péče rozhodnutím orgánů ochrany přírody:
  • zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů – 1 200 Kč/ha/rok (litorál do 15 % plochy rybníka nebo není-li stanoven rozsah litorálu v Rozhodnutí nebo vyjádření příslušného úřadu o zachování litorálu, který stanoví podmínky o jeho péči, nebo není-li doloženo zaměření litorálního pásma), 2 400 Kč/ha/rok (litorál v rozmezí 16 — 30 % plochy rybníka), 4 100 Kč/ha/rok (litorál v rozmezí 31 — 50 % plochy rybníka),
  • omezení vysazování amura orgány ochrany přírody – 1 700 Kč/ha/rok,
  • omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy – 5 000 Kč/ha/rok,
  • omezení aplikace minerálních nebo organických hnojiv – 2 100 Kč/ha/rok,
  • omezení aplikace vápenatých prostředků — 1 200 Kč/ha/rok.

Specifika a omezení:

 • Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje a veřejnoprávní subjekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru