Přeskočit na obsah

OP TAK — Nové Úspory Energie – úvěry – Výzva I

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Národní rozvojová banka připravily pro všechny podnikatele, tj. MSP i velké firmy, pokračování podpory jejich projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti. Nová výzva Úspory energie umožní realizaci projektů v rámci celé České republiky (mimo region hlavního města Prahy).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2026.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.
 • Malý, střední a velký podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, konkrétně závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR, splnění závazku nových úspor energie podle článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.
 • a) Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů, které se člení na: 
  • 1. zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků.
  • Pouze v režimu de minimis lze dále podporovat prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (např. vegetační střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství) a dalších stavebních opatření, např. změny vnitřních dispozic nebo úprav vnějších povrchů budovy.
  • Výdaje na prvky adaptace budov na změny klimatu a další stavební opatření nesmí překročit 30 % celkových způsobilých výdajů projektu pouze v rámci podpory de minimis.
  • Zvýhodněný úvěr poskytnutý pod GBER nedovoluje financovat další stavební opatření, která nejsou přímo spojena s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti.
  • 2. zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody),
  • 3. zvýšení energetické účinnosti osvětlení prostor budovy,
  • 4. zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách.
 • b) Využívání obnovitelných zdrojů energie5 na pevnou biomasu6, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren7, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;
 • c) Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;
 • d) Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti;
 • e) Využití odpadní energie;
 • f) Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2);
 • g) Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru v kombinaci s příspěvkem za splnění energetických výsledků projektu, a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku.
 • Zvýhodněný úvěr se poskytuje za těchto podmínek: 
  • a) výše úvěru: minimálně 500 tis. Kč, maximálně 60 mil. Kč;
  • b) doba splatnosti úvěru: až 10 let od data uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru;
  • c) zvýhodněný úvěr bude poskytován s fixní úrokovou sazbou ve výši 1,99 % p.a.;
  • d) doba odkladu splátek jistiny: maximálně 2 roky;
  • e) zajištění úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a NRB;
  • f) režim podpory: podpora de minimis nebo čl. Článek 38 a 41 GBER;
  • g) Zvýhodněný úvěr lze poskytnout maximálně na 90 % způsobilých výdajů projektu.
 • Velkou novinkou je možnost — kromě vlastního úvěru — získat i výkonnostní dotační složku až do výše  35 % způsobilých výdajů projektu v případě splnění plánovaných úspor. Další finanční příspěvek lze získat na pořízení energetického posudku až do výše 250 tisíc korun a využít i poradenství Elena, které poskytuje rovněž NRB.

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt může být poskytnut pouze jeden zvýhodněný úvěr v kombinaci s příspěvkem za splnění energetických opatření, a jeden Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku. Finanční příspěvky se poskytují výhradně společně se zvýhodněným úvěrem.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru