Přeskočit na obsah

OP TAK — Partnerství znalostního transferu – výzva I.

Dotace na podporu posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem výzvy je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 1. 2023; 10:00:00 do 28. 4. 2023; 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Žadatel:
  • a) Je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání. 
  • b) Partnerská znalostní organizace7 musí splňovat definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu 1.3 ff) Sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací C(2022) 7388 final.
  • c) Je oprávněn k podnikání odpovídajícímu ekonomické činnosti, ve které je realizován projekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.
 • Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro
 • další rozvoj podniku:
  • a) zavádění pokročilých technologií v podniku;
  • b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu;
  • c) zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 8 mil. Kč.
 • Míra podpory:
  • Malý podnik 70 %.
  • Střední podnik 70 %.
  • V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem, a to pro subjekty, které splňují definici výzkumné organizace. Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 85 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace, přičemž podpora je poskytována na činnosti nehospodářské povahy v rámci transferu znalostí dle bodu 20 b) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Specifika a omezení:

 • Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru