Přeskočit na obsah

OP TAK — Technická pomoc – výzva I.

Dotace na zajištění efektivního řízení a administraci operačního programu, a to jak na úrovni řídicího orgánu, tak na úrovni zprostředkujícího subjektu, stejně jako zajištění publicity programu a z toho plynoucí vytvoření dostatečné absorpční kapacity programu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 3. 2023; 10:00:00 do 1. 12. 2029; 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekt implementační struktury OP TAK, tj. ŘO MPO a ZS Agentura pro podnikání a inovace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Technické a provozní zajištění funkcí řídicího orgánu programu, zprostředkujících subjektů;
 • osobní náklady odměňování zaměstnanců (včetně zákonných odvodů) zapojených do implementace programu, kteří se podílejí na přípravě, výběru, hodnocení, administraci a monitorování programu, kontrolách apod.;
 • zasedání výběrových a hodnotitelských komisí, včetně nákladů na účast a činnost externích odborníků;
 • zpracování odborných externích posudků, právních stanovisek vč. právního zastupování, analýz a metodik pro posouzení správnosti nastavení a funkčnosti procesních systémů implementace;
 • veřejnosprávní kontroly;
 • zpracování dat z jednotného monitorovacího systému pro další manažerská rozhodnutí řídicího orgánu;
 • školení, semináře, workshopy, konference a vzdělávání pracovníků implementačních orgánů;
 • opatření ke snižování administrativní zátěže žadatelů, příjemců a subjektů implementační struktury, poradenství žadatelům o podporu vedoucí ke zvyšování absorpční kapacity programu;
 • činnost monitorovacího výboru, platforem či pracovních skupin programu;
 • konzultační služby a poradenství žadatelům o podporu a potenciálním příjemcům při přípravě projektů; informování veřejnosti a komunikace s veřejností, propagace programu, semináře, informační akce, komunikace, publicita (včetně komunikační kampaně, propagace a publicity pro programové období 2028+);
 • vypracování výzkumných studií a šetření zaměřených na další rozvoj programu;
 • výměna zkušeností, best practises, networking;
 • vypracování evaluačních projektů, realizace Evaluačního plánu programu, podpůrných studií a analýz; 
 • pilotní projekty a hodnocení;
 • dokončení implementace programového období 2014–2020 vč. ex-post evaluace OPPIK a dalších činností;
 • příprava programového období 2028+ a souvisejících programových dokumentů vč. potřebných analýz/evaluací či hodnocení SEA a dalších činností (např. zahájení realizace nového programového období, přenos osvědčené praxe a odborná příprava, komunikační a informační zajištění nového období, registrace domény aj.).

Forma a výše podpory:

 • V žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se 100 % způsobilých výdajů, podíl EU 70 %, Státní rozpočet 30 %.
 • Maximální ani minimální výše dotace není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Křížové financování není pro Výzvu relevantní.
 • Cílové území: území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru