Přeskočit na obsah

OP TAK — Úspory energie – výzva I.

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.
 • Malý a střední podnik podle definice v Příloze I GBER nebo velký podnik, přičemž v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem15, a státní organizace (Správa železnic, státní organizace).

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:
  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření
   mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků
   vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících
   prvků;
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně
   rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru
   budovy);
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách;
  • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí
   (vegetační střechy a fasády).
 • b) Využívání obnovitelných zdrojů energie2 a vysoce účinné KVET3 na pevnou biomasu , bioplyn a
  biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;
 • c) Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;
 • d) Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti;
 • e) Využití odpadní energie;
 • f) Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických
  procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2);
 • g) Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;
 • h) Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby
  včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Forma a výše podpory:

 • Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ8 Moravskoslezsko: 
  • a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV.
  • b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV.
  • c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
 • Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod: 
  • a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV.
  • b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
  • c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. Projekt nesmí být uměle rozdělen tím způsobem, že by byla překročena maximální výše dotace ve výši 15 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru