Přeskočit na obsah

OP TAK — Úspory energie – výzva II.

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. května 2024, 10:00:00 do 31. října 2025, 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.
 • Malý a střední podnik podle definice v Příloze I GBER nebo velký podnik, přičemž v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem17, a státní organizace (Správa železnic, státní organizace).
 • Má jednu z níže uvedených právních forem: 
  • Podnikající fyzická osoba tuzemská, Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Akciová společnost, Družstvo, Správa železnic, státní organizace, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů: 
  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků;
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy);
  • zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.
 • Podporu poskytnutou na snížení energetické náročnosti budovy (bod 6 článku 38a GBER) lze kombinovat s podporou na některá nebo všechna tato opatření. 
  • b) instalace integrovaného zařízení na místě, které vyrábí elektřinu, vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie, (využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET3 na pevnou biomasu, , bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů včetně hybridních a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů)
  • c) instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě.
   d) připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení; maximální délka rozvodu k rozvodnému tepelnému zařízení je 500 metrů;
  • e) výstavba a instalace infrastruktury dobíjecích stanic pro uživatele budovy a související infrastruktury, jako je například potrubí, pokud je parkoviště umístěno buď uvnitř budovy, nebo s budovou fyzicky sousedí;
  • f) instalace zařízení pro digitalizaci budovy, s cílem zvýšit její připravenost pro chytrá řešení; to zahrnuje pasivní instalace domovních rozvodů nebo strukturovanou kabeláž pro datové sítě a doplňkovou část širokopásmové infrastruktury na pozemku, na němž se budova nachází, nikoli však rozvody nebo kabeláž pro datové sítě mimo pozemek;
  • g) investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.
 • Opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství. 
  • h) Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energetických hospodářství podnikatelských provozů;
  • i) Instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě.
  • j) Modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetickém hospodářství, které je předmětem žádosti o
  • podporu, za účelem zvýšení účinnosti užití energie;
  • k) Využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství;
  • l) Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2);
  • m) Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;
  • n) Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu v rámci energetických hospodářství podnikatelských provozů.

Forma a výše podpory:

 • 50–80 % — malý podnik,
 • 40–70 % — střední podnik,
 • 30–60 % — velký podnik.
 • Míra podpory je závislá na realizovaných opatřeních (dle GBER), na výši úspory a na regionu, kde je projekt realizován (chudší regiony mají vyšší podporu).
 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 0,625 mil. Kč a maximálně do výše 2 000 mil. Kč.
  Projekty mající CZV nižší než minimální, jsou nepřijatelné a nebudou přijaty do hodnotícího procesu.
 • Maximální výše CZV je nepřekročitelná.
 • Maximální výše dotace je 30 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt, tato hodnota nesmí být obcházena tím způsobem, že se projekt uměle rozdělí.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Ukončení fyzické realizace: 31. 10. 2026.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru