Přeskočit na obsah

OP Technická pomoc — Výzva č.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu řízení a koordinaci Dohody o partnerství.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 14. 9. 2015 do 30. 9. 2023.

 Příjemce podpory:

 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
 • SC 1.1: Ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení DoP a implementaci protikorupční strategie v rámci ESIF v ČR. Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Úřad vlády ČR. gestoři obecných předběžných podmínek. gestoři koordinace a monitorování finančních nástrojů.
 • SC 1.2: Ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení Dohody o partnerství v ČR.
 • SC 1.4:  Ministerstvo financí — Auditní orgán. 

Typy podporovaných projektů:

 • SC 1.1:Vytvořit podmínky pro naplnění cílů DoP a koordinace řízení
  • Zajištění administrativní kapacity pro horizontální instituce (zejména MMR a MF-PCO) a ŘO OPTP z hlediska mezd a nezbytného materiálu, vybavení a administrativní a technické podpory jejich činností.
  • Systém vzdělávání pro zaměstnance subjektů zapojených do implementace ESIF a pro zaměstnance subjektů ukončujících programové období 2007–2013, horizontálních subjektů a partnerů DoP (členové platforem a monitorovacích výborů).
  • Zajištění principu partnerství na národní a evropské úrovni a přenos zkušeností a sdílení informací s EK a ostatními členskými státy.
  • Zajištění podpory naplnění předběžných podmínek a koordinace realizace finančních nástrojů.
  • Podpora plnění Doporučení Rady.
  • Aktivity na snižování administrativní zátěže.
  • Zajištění evaluační činnosti a zvyšování její kvality.
  • Zajištění včasné přípravy nového programovacího období.
 • SC 1.2: Zajistit informovanost o ESIF u cílových skupin
  • Příprava a provádění Společné komunikační strategie.
  • Vyhodnocování plnění komunikační strategie z centrální úrovně.
  • Zajištění průřezových komunikačních aktivit programů v souladu s komunikační strategií DoP.
  • Zajištění, provoz a rozvoj jednotné informační sítě o ESIF (Eurocentra, Eurofon).
  • Zajištění, provoz a rozvoj zastřešujícího webového portálu.
  • Odborné informování novinářů a zástupců médií o oblasti ESIF.
  • Pravidelná komunikace příkladů dobré praxe.
  • Informační podpora potenciálním žadatelům.
  • Zajištění včasné přípravy nového programového období 2021+.
 • SC 1.4: Vytvořit podmínky pro účinnou kontrolu a audit ESIF
  • Zajištění administrativní kapacity pro AO z hlediska mezd a nezbytného materiálu, vybavení a administrativní a technické podpory činnosti.
  • Specifický systém vzdělávání pro zaměstnance AO.
  • Zvýšení kvality řízení implementace ESIF prostřednictvím expertní podpory.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy : SC 1.1 – 2 233 335 000 Kč (EU+SR), SC 1.2 – 314 819 000 Kč (EU+SR), SC 1.4 – 1 549 882 000 Kč (EU+SR).
 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory 100 % (85 % Kohezní fond, 15 % státní rozpočet).
 • Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+.

 Specifika a omezení:

 • Maximální délka projektu 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31.12. 2023.
 • Místo realizace: celá ČR včetně hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru